Zij beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en over.

Zij beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en over geld nodig de winstbestemming. Dit is de belangrijkste bevoegdheid van de jaarvergadering, die speciaal hiervoor wordt bijeengeroepen;2) het verlenen van kwijting aan bestuurders/zaakvoerders en commissarissen en het al dan niet toekennen van een vergoeding aan deze personen;3) de benoeming en het ontslag van de bestuurders/zaakvoerders en van de commis¬saris. De algemene vergadering kan de bestuurders of een niet-statutaire zaakvoerder op elk ogenblik ontslaan.

Een statutaire zaakvoerder in een BVBA of Comm. VA kan enkel ontslagen wor¬den, ofwel door een eenparig besluit van de vennoten, ofwel krediet wegens ernstige redenen (besluit te nemen met de meerderheid vereist voor een statutenwijziging). Het ontslag van een statutaire zaakvoerder vereist in een Comm. VA zijn instem¬ming en in een BVBA ernstige redenen.

Een commissaris daarentegen kan zij enkel wegens wettige redenen ontslaan. De algemene vergadering stelt ook de vergoedingen vast van de door haar be¬noemde personen;4) het instellen van de vennootschapsvordering als de bestuurders door een fout de vennootschap schade hebben toegebracht;5) wijziging van de statuten van de vennootschap;6) verlenging van de duur van de vennootschap, indien de vennootschap was opgericht voor bepaalde duur;7) beslissing tot vrijwillige vervroegde ontbinding van de vennootschap, gevolgd door aanduiding van de vereffenaars en bepaling van hun bevoegdheden. De algemene vergadering zal zich alleszins over ontbinding moeten beraden als het nettoactief ten gevolge van geleden verliezen gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.